/ / Tiesību veidi

Tiesību veidi

Tiesību veidi - juridiskie juridiskie elementisistēmas, no kurām katra ir noteikto tiesību normu kopums, kas regulē esošās sociālās attiecības. Visas sugas ir saistītas, neskatoties uz nozīmīguma un struktūras atšķirībām. Jauna veida likumu rašanās ir valsts sociāli politisko pārmaiņu dabiska sekas, jo pašreizējo attiecību sarežģītība sabiedrībā prasa jaunu tiesisko un sociālo regulatoru veidošanos.

Krievijas tiesību sistēmā galvenās tiesību jomasir valsts, administratīvās, civilās un krimināltiesības. Tomēr ir arī citas tikpat nozīmīgas sugas, kuras var uzskatīt neatkarīgi un neatkarīgi no iepriekšminētā. Starp tiem - nodokļu, banku, muitas, vides tiesību un citi.

Tiesību sistēmā ir izceltas procesuālās un materiālās tiesības, kuras var vispārināt arī ar jēdzienu "tiesību nozaru veidi".

Tātad materiālās tiesību normas ir iespējams veiktdarba, konstitucionālo, civilo, darba un noziedznieku. Tie satur normas, kas nostiprina tiesību subjektu uzvedības vispārējos principus un veidojas ar materiālo tiesību normu palīdzību. Pēdējā formulē tiesisko attiecību sastāvu un raksturo priekšmetu pienākumus un tiesības.

Procesuālo tiesību veidi ir tie, kasir vadības raksturs un reglamentē tiesību un pienākumu īstenošanas kārtību. Procesuālo tiesību noteikumi nosaka procesā iesaistīto priekšmetu loku, uzskaitīti viņu pienākumi un tiesības, nosaka noteiktu procesuālo pasākumu īstenošanas termiņus un tā tālāk. Procesuālie likumi ietver civilprocesa likumu, krimināltiesisko un šķīrējtiesas procesuālo likumu.

Tiesību pamatīpašības un to īpašības

Konstitucionālie likumi regulē attiecības,kas parasti notiek par veiksmīgu konsolidāciju konstitucionālās sistēmas izveidi valsts iestāžu, nodrošinot tiesības un brīvības pilsoņiem, noteikt to juridisko statusu, kā arī citus pasākumus. Valdošo metode - sastāvdaļa, Locking. Avoti: Konstitūcija, federālās konstitucionālās tiesības, vairāki galveno federālo likumu.

Administratīvo tiesību priekšmets irsabiedriskās attiecības, kas rodas valsts pārvaldes īstenošanā. Šāda veida tiesību īpatnība ir tā, ka tās normas lielākā mērā reglamentē izpildvaras darbība. Metodes: jauda un iesniegšana, obligāta. Avoti: Administratīvo pārkāpumu kodekss, likumi "Par ieročiem" un "Par policiju".

Krimināllikumā aplūkotas sabiedriskās attiecības, kas saistītas ar noziegumu izdarīšanu. Galvenā metode ir obligāts, krimināltiesību avots - Kriminālkodekss.

Savukārt, regulē finanšu tiesībasmonetārās attiecības, banku operācijas, kā arī dažādu nodevu un nodokļu iekasēšana. Galvenā metode ir arī imperatīvā metode. Galvenie avoti ir Nodokļu kodekss, Likums par budžetu, Par bankām un banku darbību un citi.

Civillikuma priekšmets - personiskā mantavai ar īpašumu nesaistītas attiecības, kuru pamatā ir dalībnieku vienlīdzība, gribas neatkarība un īpašuma neatkarība. Šajā likumā dominējošā metode tiek dēvēta par dispozitivitāti, un galvenais avots ir Civilkodekss. Civiltiesību veidi ietver dažādas šā virziena filiāles un ir atkarīgi no konkrētā veida civiliedzīvotāju nodarījumiem un to risināšanas paņēmieniem.

Citi tiesību veidi (galvenie): ģimene (subjektīva - personiskās attiecības, kas rodas saistībā ar radniecību), darbs (nodarbojas ar sociālajām attiecībām, kas rodas no darba pārdošanas), kriminālprocess (subjekts - attiecības kriminālprocesā) un civilprocesuālās tiesības (attiecības, izskatot lietas civilprasība).

Saistītie jaunumi


Komentāri (0)

Pievienot komentāru